Trang nhất > Tin Tức

17/11/2023

Tin Tức | Hàn khí OFM

Hàn khí (OFW)  là phương pháp hàn sử dụng một hoặc nhiều loại khí để gia nhiệt cho chi tiết hàn đạt tới trạng thái nóng chảy của kim loại và liên kết với nhau. Khi hàn có thể dùng vật liệu hàn để điền thêm vào vị trí hàn hoặc không, có hoặc không gia áp trong quá trình hàn.

Welding, Oxyfuel Gas(OFW) A welding method in which a single or multiple flames of gas are used to heat the metal to achieve the joint. When heating, pressure is applied or not, and filler metal is added or not.

燃氣銲接(氣銲) 利用燃氣的單個或多個火焰加熱金屬以達到接合的一組焊接方法,加熱時外加壓力或不加壓力、加或不加填料金屬。
 
Page Top