Trang nhất > Tin Tức

19/11/2023

Tin Tức | Hàn hố quang SAW

Hàn hồ quang chìm (SAW)  là 1 trong những phương pháp hàn, Một hoặc nhiều hồ quang được đặt xen kẽ giữa điện cực dây hàn và vũng hàn. Là quá trình hàn nóng chảy mà hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn nằm dưới một lớp thuốc bảo vệ. Vì hồ quang được che chắn bằng bằng 1 lớp thuốc bảo vệ nên gọi là hàn hồ quang chìm, còn có 1 loại hàn không có lớp thuốc bảo vệ, gọi là hàn hồ quang nổi (OAW)    

Submerged Arc Welding(SAW) One of the welding methods, one or more arcs are interposed between the wire electrode and the molten pool, and the arc and molten metal are covered by the granular flux scattered on the weld bead as protection. Since the arc is shielded by the flux, it is called submerged arc welding. There is also welding without welding flux protection, which is called Open-Arc Welding (OAW).

潛(埋)弧銲接 為銲接方法之一種,以一個或多個電弧介於銲線電極與熔池間,電弧與熔融金屬由散布在銲道上的顆粒狀銲藥覆蓋作為保護,由於電弧被銲藥遮蔽故稱潛弧銲接;亦有無銲藥保護之銲接則稱為明弧銲接 Welding ,Open-Arc(OAW)

Service02 img04 (1)

Hàn, hồ quang chìm (SAW)


Service02 img05 (1)

Hàn, hồ quang lõi thuốc (FCAW)

Page Top